Játékszabályzat

A ”MAPED – Vigyázz, kész, rajz!”
MEGNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

 

1. Szervező:
A www.ilovemaped.hu nyereményjáték szervezője a CORWELL Kft. (székhely: 1113 Budapest, Villányi út 52., fszt 4.; Cg.: 01-09-078573, továbbiakban: „Szervező”).

A nyereményjáték feltételei az alábbiak:

2. Résztvevők:
A Szervező által szervezett ajándéksorsolásos promócióban (továbbiakban: ”Játék”) kizárólag azon, a meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, aki rendelkezik legalább magyarországi tartózkodási címmel és a Játék időtartama alatt a 3. pontban meghatározott feltételeknek eleget tesz. Amennyiben a nyertes Játékos kiskorú vagy cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

3. A nyereményjáték leírása:

  • Az, a 2. pontban meghatározott Játékos vesz részt, aki a Játék időtartama alatt legalább 3 (három) tetszőleges, a promócióban résztvevő MAPED Color’Peps terméket megvásárol egyszerre, egy számlán (továbbiakban: ”Termék”) és a vásárlást igazoló azonosítóval elektronikusan regisztrál a www.ilovemaped.hu domain alatti weboldalon (továbbiakban: ”Weboldal”). A promócióban részt vevő termékek teljes listája az 1. sz. mellékletében megtekinthető.
  • Továbbá adatait (vezetéknév, keresztnév, nem, születési év, telefonszám, e-mail cím, vásárlás dátuma, nyugta/számla száma, AP szám, vásárlás helye, bolt címe) megadja, és az adott mező kipipálásával elfogadja és teljesíti a jelen játékszabályzatban leírt valamennyi feltételt (továbbiakban: ”Pályázat”).
  • Játékos a jelen pontban meghatározott feltételek mellett, a Játék tartama alatt korlátlan számú alkalommal jogosult Pályázat beküldésére, azzal a feltétellel, hogy egy vásárlást igazoló azonosítót kizárólag egy Pályázathoz használhat fel még akkor is, ha többször 3 MAPED Color’Peps termék található rajta.
  • A Játékos a Játék teljes ideje alatt, valamint azt követően is köteles megőrizni a vásárlást igazoló blokkot és a 3 db MAPED iskolaszer vonalkódját, mert annak bemutatása a nyertesség esetén a nyeremény átvételének feltétele.

4. Érvénytelen pályázat, kizárás
A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói, megbízottjai és a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és mindezen személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Pályázatot/Játékost a Játékból kizárhatja.
A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

5. Nyeremények:
A sorsoláson kisorsolásra kerülő nyeremények, továbbiakban „Nyeremény”:

  • 1 db retinakijelzős APPLE iPad, 64 GB, bruttó 90 000 Ft értékben
  • 1 db Decathlon ajándékutalvány, bruttó 50 000 Ft értékben
  • 50 db MAPED ajándékcsomagot, egyenként bruttó 10 000 Ft értékben

A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

A Szervező a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

6. A nyereményjáték időtartama:
A Játék 2014. július 1. 00 óra 00 perctől 2014. szeptember 14. 23 óra 59 percig tart. A Játékban azon vásárlást igazoló számlák vesznek rész, amelyek a nyereményjáték időtartama alatt kerültek kiállításra.

7. Sorsolás:
A Játék sorsolásán összesen 1 db fődíj nyertes (+2 db pótnyertes), 1 db ajándékutalvány nyertes (+2 db pótnyertes) és 50 db további nyereményre jogosult nyertes (+50 db pótnyertes) kerül kisorsolásra (a továbbiakban „Nyertes”). A Nyertes megállapítása számítógép útján történő véletlenszerű sorsolással történik.
A sorsolás időpontja:
A Szervező a 2014. szeptember 14. 23 óra 59 percig beérkezett Pályázatok közül 2014. szeptember 19-én 12:00 órakor tartja a sorsolást.

A sorsolás módja:
A sorsolás nem nyilvános.

A sorsolás helyszíne:
2120 Dunakeszi, Pallag u. 37.

8. Kiértesítés:
A Szervező a sorsolást követő 10 (tíz) munkanapon belül értesíti a nyertes Játékosokat a regisztráció során megadott telefonszámon és e-mailen. A nyertes Játékos kizárólag abban az esetben lesz jogosult a Nyereményre, ha a kisorsolt nyertes Pályázatában megadott vásárlást igazoló azonosítót tartalmazó blokkot és a 3 db MAPED termék vonalkódját az értesítés után beszkennelve elküldi e-mailen, az info@ilovemaped.hu e-mail címre. A Nyereményre való jogosultság további feltétele, hogy a Játékos a 3 db Maped termék vonalkódját, illetve a vásárlást igazoló azonosítót a Nyeremény kézbesítése esetén a kézbesítő személynek sértetlenül bemutatja, és/vagy Szervező erre vonatkozó kifejezett kérése esetén azt postai úton Szervezőnek megküldi.

9. Nyertesek listája:
A Szervező a sorsolás eredményét a sorsolás időpontja után 10 munkanappal a Weboldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékosok neve és lakcíme (csak település megjelölésével) jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

10. Nyeremények átvétele:
A Szervező a Nyerteseket a sorsolást követően 2014. október 31-ig 3 alkalommal kísérli meg értesíteni a regisztráció során megadott elérhetőségek valamelyikén. A Szervező nem tehető felelőssé a sikertelen értesítésért, amennyiben az értesítést jelen Játékszabályzat szerint megkísérelte. Amennyiben a Szervező október 31-ig nem tud kapcsolatba lépni a Nyertessel, úgy az időrendi sorrendben következő pótnyertes lesz jogosult a nyereményre.

A Nyereményeket a Szervező választása szerint postai úton, vagy általa meghatározott futárszolgálat útján juttatja el az adott nyertes Játékosnak, a Játékos által a Pályázatban megadott magyarországi címre.

Szervező a Nyeremény kézbesítését a nyertes Játékossal történő előzetes egyeztetés után egyszer kíséreli meg, a sorsolástól számított 90 napon belül. A nyertes Játékos köteles a Nyeremény átvétele során a Szervezővel, valamint az általa a Nyeremény kézbesítéséhez igénybe vett szolgáltatóval együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására megfelelően sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. Amennyiben a nyertes Játékos a postai úton, illetve futárszolgálat útján megküldött Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. A Nyeremények kézbesítésével összefüggő költségeket Szervező viseli.

A nyertes Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi, a MAPED bármely reklám promóciójához történő felhasználásához idő, és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

A Nyeremény másra át nem ruházható. A nyertes Játékos a Nyeremény átvételét aláírásával igazolja. Amennyiben a Nyeremény átvételére jogosult nyertes Játékos, illetve tartaléknyertes a nyereményt az erre fennálló határidőn belül nem veszi át, úgy annak értékét a Szervező a vonatkozó jogszabályokban előírt módon az állami költségvetésbe játékadó címen befizeti.

Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a Nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

Amennyiben a Nyertes Játékos cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló bármelyik szülő.)

A nyereményre való jogosultságot a Nyertes által bemutatott személyazonosító okmányok és a 3 db Maped termék vásárlását igazoló eredeti számla, vagy blokk, vagy nyugta valamint az azon szereplő 3 db termék vonalkódjának bemutatása igazolja. A Szervező jogosult ezek valódiságát ellenőrizni.

11. Regisztrációs információ:
A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A Játékban való részvétellel, így különösen Weboldalra történő regisztrációval, valamint a vásárlást igazoló azonosító rögzítésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény kézbesítésének a nyertes Játékosnál felmerült okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

13. Adó- és egyéb fizetési kötelezettség:
A nyertes Játékost a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség, azonban a nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség) őt terhelik.

Amennyiben a Nyeremény átvételére jogosult nyertes Játékos, illetve tartaléknyertes a nyereményt az erre fennálló 90 napon belül nem veszi át, úgy annak értékét a Szervező a vonatkozó jogszabályokban előírt módon az állami költségvetésbe játékadó címen befizeti.

A Nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

14 . Adatvédelem:
A Játékosok a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy Szervező a személyes adataikat (vezetéknév, keresztnév, telefonszám, számla adatok, stb.) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása céljából a jövőben is díjmentesen kezelje, a hatályos adatvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően. A Játékosok személyes adatait a Szervező további harmadik személyeknek nem adja tovább.

A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait, a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben foglaltaknak megfelelően kezeli. A Játékban a személyes adatkezelésben érintett résztvevők az adatkezelőktől bármikor tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, továbbá kérhetik személyes adataik helyesbítését. A tájékoztatást a Szervező a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül írásban vagy elektronikus úton küldi meg az érintett Játékosnak.

A Játékost jogosult kérni személyes adatai törlését (azaz visszavonni a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatát). A törlés a Szervező elektronikus címén (info@ilovemaped.hu) vagy postai úton kérhető. A résztvevő bármikor visszavonhatja a már megadott hozzájárulását, indokolás nélkül, részben vagy egészben. A Szervező a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli a Játékost a nyilvántartásából, és a visszavonással érintett személyes adatok törlésre kerülnek oly módon, hogy a visszavonó nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen, majd mindezek megtörténtéről értesíti a résztvevőt. A kezelt adatok a törlési kérelmet követő 8 napon belül törlésre kerülnek a Szervező adatbázisából.

Amennyiben a Játékos úgy véli, hogy az adatfeldolgozás ellentétben áll személyes, ill. magánéletének védelmével, vagy törvénybe ütközik, a Szervezőhöz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat magyarázatért. Amennyiben a Játékos nem értenek egyet adataik kezelésével, Szervező postacímén írásban bármikor kérhetik azok törlését a nyilvántartásokból.

A Szervező adatkezelési nyilvántartási azonosítója: NAIH-51962/2012

Az adatok javítása és az adatkezelésről való tájékoztatás a Szervező címén kérhető: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 37.

Az adatok feldolgozását a Szervező végzi.

Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására, illetve kiegészítésére.

15. A Részletes játékszabályzat módosítása:
A Szervező a jelen Játékszabályzatot jogosult indokolt esetben egyoldalúan módosítani. A módosításról a Szervező értesíti a Játékosokat a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 5 nappal a www.ilovemaped.hu honlapon. A tájékoztatás tartalmazza a Játékszabályzat módosított rendelkezését és a hatálybalépés pontos időpontját.

16. Jogi tudnivalók:

  • Általános jogi feltételek és információk

A www.ilovemaped.hu szerveren elérhető internetszolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalainkat!

  • Információk

A Szervező minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy az internetes weboldalain közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére Szervező sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A Szervező nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért vagy hiányosságért.
A pályázatok, illetve a felhívások esetén irányadó szabályokra az ott megjelölt külön szabályok vonatkoznak.

A www.ilovemaped.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

Szervező nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért. Szervező nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A Szervező weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a Szervezőnek, elfogadja, hogy Szervezőnek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

  • Szerzői jog

A Szervező weboldalai, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Szervező kifejezetten erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Szervező fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Szervező minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos kérdésre vonatkozó információ a Szervező (06-1) 886-5321 telefonszámán vagy az info@ilovemaped.hu e-mail címen kérhető munkanapokon 9:00-től 17:00 óráig.

Budapest, 2014. június 26.

 

1. számú melléklet: a MAPED „Vigyázz, kész, rajz!” Játékban résztvevő promóciós termékek listája:

Cikknév

A termék egyedi EAN azonosítója

Színes ceruza készlet, háromszögletű, MAPED "Color`Peps", 12 különböző szín

3154141832123

Színes ceruza készlet, háromszögletű, hegyezővel, MAPED "Color`Peps", 12 különböző szín

3154141832130

Színes ceruza készlet, háromszögletű, MAPED "Color`Peps", 18 különböző szín

3154141832185

Színes ceruza készlet, háromszögletű, MAPED "Color`Peps", 24 különböző szín

3154141832246

Színes ceruza készlet, háromszögletű, összecsukható tartó, MAPED "Color`Peps", 12 különböző szín

3154146832128

Színes ceruza készlet, háromszögletű, MAPED "Color`Peps Duo", 12 különböző szín

3154148296003

Színes ceruza készlet, háromszögletű, MAPED "Color`Peps", 6 különböző szín

3154148320029

Színes ceruza készlet, háromszögletű, MAPED "Color`Peps Fluo", 6 különböző szín

3154148320036

Színes ceruza készlet, háromszögletű, fém doboz, MAPED "Color`Peps", 12 különböző szín

3154148320142

Színes ceruza készlet, háromszögletű, fém doboz, MAPED "Color`Peps", 18 különböző szín

3154148320159

Színes ceruza készlet, háromszögletű, fém doboz, MAPED "Color`Peps", 24 különböző szín

3154148320166

Színes ceruza készlet, háromszögletű, MAPED "Color`Peps Mini", 12 különböző szín

3154148325000

Színes ceruza készlet, háromszögletű, vastag, MAPED "Color`Peps Maxi", 12 különböző szín

3154148340102

Filctoll készlet, 1-5 mm, kimosható, MAPED "Color`Peps", 12 különböző szín

3154148450207

Filctoll készlet, mosható, MAPED "Color`Peps", 18 különböző szín

3154148450214

Filctoll készlet, mosható, MAPED "Color`Peps", 24 különböző szín

3154148450221

Filctoll készlet, 1-6 mm, kimosható, vastag, MAPED "Color`Peps Maxi", 12 különböző szín

3154148460206

Színes ceruza készlet, háromszögletű, felakasztható műanyag tartó, MAPED "Color`Peps Squeezy", 12 különböző szín

3154148320098

Színes ceruza készlet, háromszögletű, MAPED "Color`Peps", 36 különböző szín

3154148320173

Színes ceruza készlet, háromszögletű, kiegészítőkkel, MAPED "Color`Peps Smart box", 12 különböző szín

3154148320326

Színes ceruza készlet, háromszögletű, MAPED "Color`Peps Smart box", 15 különböző szín

3154148320357

Akvarell ceruza készlet, háromszögletű, ecsettel, MAPED "Color`Peps", 12 különböző szín

3154148360117

Akvarell ceruza készlet, háromszögletű, ecsettel, MAPED "Color Peps", 18 különböző szín

3154148360124

Akvarell ceruza készlet, háromszögletű, ecsettel, MAPED "Color Peps", 24 különböző szín

3154148360131

Filctoll készlet, mosható, MAPED "Color`Peps Duo", 20 különböző szín

3154148470106

Színes ceruza készlet, háromszögletű, MAPED "Color`Peps", 48 különböző szín

3154148320487

Filctoll készlet, 2,8 mm, kimosható, MAPED "Color`Peps Jungle", 12 különböző szín

3154148454205

Filctoll készlet, 2,8 mm, kimosható, MAPED "Color`Peps Jungle", 18 különböző szín

3154148454212

Filctoll készlet, 2,8 mm, kimosható, MAPED "Color`Peps Jungle", 24 különböző szín

3154148454229

Filctoll készlet, 2,8 mm, elhagyhatatlan kupakos, MAPED "Color`Peps Jungle", 12 különböző szín

3154148454458

Hegyező, kétlyukú, tartályos, tompára hegyező, MAPED "Color`Peps", vegyes színekben

3154140431105

Zsírkréta, kitekerhető, MAPED "Color`Peps", 12 különböző szín

3154148361121

Zsírkréta, MAPED "Color`Peps", 12 különböző szín

3154148620112

Zsírkréta, MAPED "Color`Peps", 18 különböző szín

3154148620129

Zsírkréta, MAPED "Color`Peps", 24 különböző szín

3154148620136

Olajpasztell kréta, MAPED "Color`Peps", 12 különböző szín

3154148640103

Olajpasztell kréta, MAPED "Color`Peps", 18 különböző szín

3154148640110

Olajpasztell kréta, MAPED "Color`Peps", 24 különböző szín

3154148640127